กลุ่มข้าวอินทรีย์ยโสธร จังหวัดยโสธร
ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว Organic Rice
ข้าวฮางยอดทิพย์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ข้าวภูสำเนา จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มทำนาอินทรีย์ลุ่มน้ำเสี่ยวน้อย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าวอินทรีย์ลุ่มน้ำโขง Mekong Organic Rice
พันทอง Brand Pan Thong
ข้าวหอมกระดังงา จังหวัดนราธิวาส
ข่าวอ่อนไร่ดอกข่า กลุ่มสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแร่ จังหวัดพังงา
ข้าวฮางสกลนคร 5 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ข้าวฮาง สกลนคร
ลุงบุญมี สุระโคตร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง จังหวัดศรีสะเกษ
ทัพไทย ข้าวอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์
แปลงนาสะอาด Clean Conversion อร่อยถูกใจ ปลอดภัยทุกเม็ด
iRice ไอไรซ์ จังหวัดพะเยา
ข้าวอุ่นจิตต์ กลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ จังหวัดสุรินทร์
ข้าวฟรีไลฟ์ (ผลิตจากข้าวเจ๊กเชยเสาไห้)
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง อัลฮัมดุลิลละห์ จังหวัดสตูล
ข้าวเพชรดอย ข้าวไร่ GI ลืมผัว จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ข้าวคุณวิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์
U Thai Rice ข้าวดีมีคุณภาพจากอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
G10 จังหวัดพัทลุง